Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási Szabályzat az egyorvosnaploja.hu weboldal működésével kapcsolatban

1. Ezen dokumentummal kapcsolatos jogszabályok felsorolása és értelmező rendelkezések

1.1 Kapcsolódó jogszabályok

Ezen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos jogszabályok különösen

 • az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amelyet Magyarországon a … törvény, az Európai Unióba a … hirdetett ki, különös tekintettel a magánélet védelméről és véleménynyilvánítási szabadság védelméről szóló 8. és 10. cikkekre,
 • Magyarország Alaptörvénye, különös tekintettel annak … cikkeire a magánélet, a véleménynyilvánítási szabadság valamint a személyes adatok védelméről,
 • [továbbiakban: GDPR]
  különös tekintettel is annak Preambulumánk (9) cikkére,
 • a GDPR (9) bekezdése kapcsán a 95/46/EK irányelv, különös tekintettel a 3. cikk (2) bekezdésében foglalt alapelvre,
 • a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló … évi .. tőrvény [ a továbbiakban Infotv.],
  különös tekintettel annak 2. § (6) bekezdésére,
 • [továbbiakban Eüaktv.],
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló … évi … tv. [a továbbiakban: Grtv.] arra való tekintettel, hogy a Moderálási Szabályzat a gazdasági reklámtevékenységet tiltja
 • [továbbiakban Ekertv.] arra való tekintettel, hogy a Moderálási Szabályzat a weboldal kommentjein keresztül ellenérték fejében nyújtott szolgáltatások végzését tiltja.
 • [továbbiakban Ptk.], különös tekintettel a polgári jogi felelősségre és elévülési időre,
 • [továbbiakban Btk.], különös tekintettel a büntetőjogi felelősségre és bűncsekelmények elévülési idejére,
 • továbbá bármilyen törvény vagy európai uniós joganyag, amely kötelező adatkezelést ír elő ezen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt adatok tekintetében, különösen hatósági megkeresés esetén (mint például a bíróságokról, ügyészségről vagy rendőrségről, büntetőeljárásról szóló törvények stb.)

1.2 Értelmező rendelkezések

Ezen Adatvédelmi Szabályzat és Moderációs Szabályzat alkalmazása során

 • személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 • különleges személyes adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
 • egészségügyi adat: magukban foglalják az orvosi kezelés során keletkezett diagnózisokat, leleteket, a kórtörténet leírását, a megbetegedés körülményeire vonatkozó információt, emellett tartalmazhatnak genetikai információt is.
 • törlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • zárolás: : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adattovábbítás : ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2. Adatvédelmi szabályzat

2.1 A weboldal célja

Az egyorvosnaploja.hu weboldal [a továbbiakban: a weboldal) célja

 • a weboldal tulajdonosának, esetleges vendégszerzőinak, kommentelőinek és felhasználóinak saját személyes céljainak szolgálata, különös tekintettel a cikkekből, mások kommentjeiből, valamint a saját cikkekre kommentekre mások áldal adott esetleges kommentekből való tapasztalatcsere és személyes épülés,
 • különösen is a gyógyítás, orvoslás, ezekhez kapcsolódan publikusan elérhető kutatási eredmények és
 • a Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok és módszertani levelek, a magyarországi egészségügyi ellátórendszer kereti és gyakorlati működésével kapcsolatok ismeretek terén
 • különösen a Magyarországon élő, tartózkodó vagy a Magyarország területén egészségügyi szolgáltatást igénybevevők számára.

2.2 Az adatkezelő személye

A weboldalon történő adatkezelő általában a weboldal tulajdonosa: dr. Erdélyi Kamilla [a továbbiakban mint: az adatkezelő (kifejezetten egyes számban), a továbbiakban úgy is mint: a weboldal tulajdonosa, a továbbiakban úgy is mint: moderátor ] elektronikus levelezési elérhetősége kapcsolat@egyorvosnaploja.hu, magánszemély kizárólag saját céljaira történő adatkezelése során.
Bővebb információt a saját személyéről az adatkezelő a http://egyorvosnaploja.hu/rolam/ weboldalon tesz elérhetővé.

Ez alól kivétel a kommentek és a meghívott vendégszerzők cikkeinek rögzítése és közzététele, amelynek kapcsán az adatkezelő a kommentelő illetve a vendégszerző maga, magánszemély saját céljaira történő adatkezelése során (ld. A 2.4.1 és 2.4.3 pontokat). Automatizált eszközök igénybevétele esetén – amelyet a Moderációs Szabályzat egyébként tilt – az adatkezelő mindig az a természetes személy, amely az automatizált eszközök működését végső soron utasította.
Ezen tevékenység során a kommentelők és vendégszerzők a weboldal tulajdonosához hasonlóan saját maguk mind adatkezelők veszik igénybe a 2.6 pontban említett szolgáltatók szolgáltatásait.

Az adatvédelmi szabályok hatálya alá tartozó adatkezelők az így az igénybe vett szolgáltatók, lévén a természetes személyek kizárólag saját célukra igénybe vett adatkezelése nem tartozik az adatvédelmi jog hatálya alá, így ezen adatkezelésekért a saját adatkezelési szabályzatuknak megfelelően adatkezelőként állnak helyt (ld. a 2.6 pontot)

A kommentelők és vendégszerzők, amennyiben önkéntesen megadott elektronikus levelezési címükkel azonosíthatóak, az adatkezelőtől, weboldal tulajdonosától illetve moderátortól függetlenül önállóan érintettként eljárhatnak az igénybevett szolgáltatóknál is, mint adatkezelőknél.

2.3 Az adatkezelés jogalapjai

2.3.1 Önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapja elsősorban – a 2.3.2 és 2.3.3 alpontok szerinti jogalapok kivételével – az érintettek önkéntes és – ezen Adatvédelmi Tájékoztató valamint az alábbi Moderálási Szabályzat a alapján – tájékozott hozzájárulása, továbbá a vélelem, mely szerint a weboldal felhasználói a jogszabályok és ezen Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási szabályzat alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően rögzítenek adatokat.

2.3.2. Törvény alapján kötelező adatkezelés

Az adatkezelő nem tudja kizárni, hogy például esetleges hatósági megkeresés és kötelezés kapcsán a megkeresés jogszerűségének (beleértve a szükségesség és arányosság) vizsgálatát következően rá vonatkozó törvény (vagy az Európai Tanács és Európai Parlament közös rendelete vagy irányelve) alapján kötelező adatkezelésnek is eleget kell tegyen a jövőben.

2.3.3 Az adatkezelés jogalapjának megszűnése illetve semmisségének eseténi törlése vagy zárolása, az érintett kérése történő zárolás

A lent található Moderálási Nyilatkozattal összhangban az adatkezelő azon adatokat, amelynek kezelésének jogalapja megszűnt vagy sosem volt (különös tekintettel a kommentelők által jogsértően vagy ezen Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási Szabályzat alapelveinek és rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával rögzített személyes adatokra), vagy az azonosított érintett a hozzájárulását visszvonta, ennek tudomására jutását és észlelését követően az adatvédelmi jogszabályok alapelveinek megfelelően a moderátor 5 napon belül törli, hacsak kötelező adatkezelés nem merül fel vagy az azonosított nem tiltkatozik a törlés ellen. Ez utóbbi esetekben az adatok zárolása történik meg.

2.4 Az adatkezelés célja és célhoz kötöttsége

Az adatkezelés céljai tömören: a weboldal tulajdonosának valamint annak olvasóinak és kommentelőinek a saját személyes céljai, a weboldal céljával összefüggésben.

2.4.1 Az adatvédelmi jogszabályok alkamazhatóságának korlátozottsága magánszemélyek kizárólag saját célra történő adatkezelésére való tekintettel

Az adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a weboldal itt összefoglalt és alábbi alpontokbab részeletezett – kizárólag magánszemélyek saját személyes céljára tekintettel

 • A GDPR preambulumának (9) bekezdésére, és ennek kapcsán a 95/46/EK irányelv 3. cikk (2) bekezdésében foglalt alapelvek alapján a GDPR-t a magánszemélyek kizárólag saját céljaira történő adatkezelésére nem kell alkalmazni,
 • akkor sem, ha az adatkezelés célja a GDPR (18) cikk szerinti szigorúbb feltételnek, mely szerint „az adatkezelés semmilyen szakmai tevékenységgel nem hozható összefüggésbe”, nem teljesen felel meg, ugyanis
  • a GDPR preamubulumának (18) bekezdése és a (9) bekezdése, amely elrendeli a 95/46/EK irányelv 3. és 4. cikkében foglalt alapelvek alkalmazását, tehát a magánszemélyek saját személyes céljára történő adatkezelés kivételét ezen szigorított feltételek nélkül is, egymástól lényegesen eltérő módon rendelkezek, különösen a magánszemélyek saját esetleges tágabb értelemben vett szakmai tevékenységükkel kapcsolatos bármilyen laza, személyes fejlődéssel összefüggő célokkal kapcsolatban,
  • az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikke elrendeli, hogy a nemzeti jog (és így az Európai Unió belső joga is) csupán annyiban avatkozhat be a személyes szférához fűződő jogban, amennyiben egy demokratikus társadalomban szükséges, a GDPR (18) cikke szerinti tág feltétel alkalmazásnak a weboldal és ezen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezelési célok esetében – kivéve a hatósági döntéseken alapuló esetleges kötelező adatkezeléseket – nem látni szükségét egy demokratikus társadalomban,
  • és a fentiek alapján a GDPR Preambulumának (9) és (18) bekezdését nem lehet jogszerűen úgy értelmezni, hogy a (18) bekezdés ezen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelési célok tekintetében a (9) bekezdést korlátozná, hanem ezen célok tekintetében a (9) bekezdés értelmezendő úgy, hogy a (18) bekezdés rendelkezéseit bővíti.
 • az Infotv. annak 2. § (6) bekezdése alapján nem alkalmazandó, a kötelező adatkezelések kivételével.

2.4.2 A böngészéssel kapcsolatos adatok kezelésének céljai

A böngészéssel kapcsolatos adatok (ld. 2.4.1. pont) kezelésének a céljai (nem korlátozva a 2.4.4. és 2.4.5 alpontok céljai szerinti adatkezeléseket):

 • egyrészt a weboldal felhasználóinak személyes böngészési élményének biztosítása
 • másrészt a weboldal személyes jellege miatt annak a weboldal tulajdonosának támadásokkal szembeni védelméhez fúződő személyes célja,
 • harmadrészt a statisztikai jellegű adatok kapcsán a weboldal tulajdonosánal személyes kiváncsisága

2.4.3 A kommenteléssel és esetleges vendégszerzők cikkeivel kapcsolatos adatok kezelésének céljai

A kommenteléssel és a vendégszerzők kommetjeinek cikkeivel kapcsolatos adatok kezeléséne céljai (nem korlátozva a 2.4.4. és 2.4.5 alpontok céljai szerinti adatkezeléseket):

 • a weboldal felhasználóinak személyes ismeretének és bölcsességének építése mások cikkeinek és kommetjeinek olvasása által,
 • a weboldal vendégszerzőinek, kommentelőinek személyes ismeretének és bölcsességének építése a cikkek kommentekre esetleg mások által adott kommentek olvasása által

2.4.4 A korábbi – már megszűnt vagy semmis alapú – adatok törlésének célja

Azon adatok törlésének, amelynek kezelésének jogalapja megszűnt vagy sosem volt (különös tekintettel a kommentelők által jogsértően vagy ezen Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási Szabályzat alapelveinek és rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával rögzített személyes adatokra) célja az adatkezelő, a weboldal tulajdonosának illetve moderátorának személyes büntető és polgári jogi felelősségnek való megfelelés.

2.4.5 A kötelező adatkezelésel kapcsolatos adatkezelések célja

Az esetleges hatósági megkeresések szerinti adatkezelések célja az adatkezelő, a weboldal tulajdonosa illetve a moderátor személyes büntető és polgári jogi felelősségnek való megfelelés, a megkeresésben rögzített törvényi rendelkezés alapján.

2.5 A kezelt adatok köre

Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az alábbiak szerinti mértékben:

2.5.1 Böngészéssel kapcsolatos adatok

IP cím, cookiek (a 2.4.2 pont szerinti célokra a 2.3.1 pont szerinti alapon, nem korlátozva a 2.4.3 és 2.4.4 szerinti célok szerinti adatkezeléseket a a 2.3.2 és 2.3.3 pontok szerinti alapon).

2.5.2 Kommentekkel, vendégszerzők cikkeivel kapcsolatos adatok

A kommentelők, vendégszerzők által megadott becenév, elektronikus levelezési cím (amely nem feltétlen valós) és kommentszöveg illetve cikkszöveg.

A kommentelők felelőssége

A kommentelők felelőssége, hogy a kommentek megfeleljenek a jogszabályoknak és a Moderálási Szabályzat előírásanak, különösen is, hogy mindezek az adatok

 • rögzítése jogszerű legyen,
 • ne tartalmazzanak
  • személyes adatot beazonosítható harmadik személyről, kivéve közszereplőkről köszereplésükkel összefüggésben,
  • különleges adatot beazonosítható értintettről [beeértve saját magukat is],
  • magukról adatot, ha nem élnek és nem tartózkodnak Magyarországon, illetve nem Magyarországon igénybe vett vagy igénybe veendő egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik,
 • ne legyenek becsületsértőek, rágalmazóak, ne legyenek alkalmasak az emberi méltóság csorbítására,

Az adatkezelő, a weboldal tulajdonosa – illetve a moderátor – megdöntésig vélelmezi a jogszabályoknak és Moderálási Szabályzatnak megfelelő kommentelést.

2.5.3 Kötelező adatkezeléssel kapcsolatos adatok köre

Kötelező adatkezelés esetén az adatok körét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg.

2.5.4 Megszűnt vagy semmis alapú kezelt adatok köre

Mindazon

2.6 Igénybe vett szolgáltatók, úgy is mint önálló adatkezelők

A weboldal a működéséhez az alábbi szolgáltatók szolgáltatásait veszi igénybe:

 • WordPress, adatkezelési tájékoztatót lásd: https://hu.wordpress.org/about/privacy
 • Google Web Analytics, adatkezelési tájékoztatót lásd: https://policies.google.com/privacy

Amely szolgáltatók, tekintettel a magánszemélyek kizárólag saját céljaira történő adatkezelése miatt csupán az adatvédelmi jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelések (ld. 2.3.2 pont) tekintetében tekintendőek adatfeldolgozónak, egyebekben önálló adatkezelőnek tekintendőek.

2.7 Adatok megismerésére jogosultak köre

2.7.1 Böngészéssel kapcsolatos adatok megismerésére jogosultak köre

A böngészéssel kapcsolatos adatok [2.3.1] megismerésére jogosultak köre:

 • Az igénybe vett szolgáltatók [ld. 2.6 pont és 2.2 pont]
 • az adatkezelő
 • amennyiben aránytalan idő- és költségráfordítással azonosítható, az érintett

2.7.2 Kommentekkel, vendégszerzők cikkeivel kapcsolatos adatok megismerésére jogosultak köre

A kommentek és cikkek tartalmát – a böngészéssel kapcsolatos adatok és az elektronikus levelezési cím mezőben önként megadott elektronikus levelezési cím kivételével – az igénybe vett szolgáltatókon túl [vö 2.6 és 2.2 pontokat] az önkéntes adatkezelés és hozzájárulás alapján mindenki megismerheti, aki a weboldalt böngészi.

Az elektronikus levelezési címben önként megadott elektronikus levelezési cím megismerésére jogosultak köre:
A böngészéssel kapcsolatos adatok [2.3.1] megismerésére jogosultak köre:

 • Az igénybe vett szolgáltatók [ld. 2.6 pont és 2.2 pont]
 • az adatkezelő
 • amennyiben aránytalan idő- és költségráfordítással azonosítható, az érintett

2.7.3 Kötelező adatkezelésekkel kapcsolatos adatok megismerésére jogosultak köre

Kötelező adatkezelésekkel kapcsolatos adatok kapcsán az adatok megismerésére (további) jogosultak körét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg.

2.7.4 Megszűnt vagy semmis, törlésre váró vagy zárolt adatok megismerésére jogosultak köre

Ide tartozik minden olyan személyes adat, amelynek kezelésének alapja megszűnt vagy semmis volt; vagy amely adatok zárolásra kerültek, beleértre a fenti adatkörök bármelyikét.

2.8 Az adatkezelés maximális időtartama

2.8.1 A böngészési adatok kezelésének maximális időtartama

A böngészési adatok kezelésének időtartama a célok eléréséhez szükséges idő, legfeljebb a Polgári törvénykönyv szerinti elévülési idő, kivéve amennyiben ezen határidő előtt bűncselekmény gyanúja merült fel, amely esetben a határidő meghosszabbodik legfeljebb a felmerült bűncselekmény elévülési idejéig.

2.8.2 A kommentek és vendégszerzős cikkek kezelésének maximális időtartama

A kommentek és vendégszerzős cikkek kezelésének időtartama önkéntes hozzájárulás alapján határozatlan idejű. Az azonosítható érintett hozzájárulásának visszavonása esetén az értesítés észlelésétől 5 napon belül az adatok törlése vagy esetleges kötelező adatkezelés illetve a törlés elleni tiltakozás esetén zárolá*sa megtörténik.

2.8.3 A kötelező adatkezelések maximális időtartama

A kötelező adatkezelések időtartamát az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg.

2.8.4 Megszűnt vagy semmis alapú, törlésre váró adatok kezelésének maximális időtartama

A megszűnt alapú, törlésre váró adatok az ezen kondíció észlelésétől számított 5 napon belüli törlésük, kötelező adatkezelés vagy az azonosított érintett tiltakozása esetén zárolásra kerülnek.

2.8.5 Az azonosított érintett zárolásra irányuló kérérse, törlés elleni tiltakozása miatt zárolt adatok kezelésének maximális időtartama

Az azonosított érintett törlés elleni tiltakozása miatti adat adatkezelésének időtartamát

 • kötelező adatkezelés felmerülése esetén a kötelező adatkezelést elrendelő törvény,
 • egyebekben az érintett hozzájárulása,
 • jogvita esetén az illetékes bíróság döntése

határozza meg.

3. Moderálási szabályzat

3.1 Jogi alapelvek a kommenteléshez

A hatályos jogszabályok, különösen

 • GDPR
 • Infotv.
 • Eüaktv.
 • Grtv.
 • Ekertv.
 • Btk.
 • Ptk.

3.2 Tiltott tevékenységek a kommentekben

Tilos a kommentelés során

 • rágalmazás, becsületsértés, egyéb módon emberi méltóság csorbítására alkalmas tartalom,
 • közszereplő közszereplésével összefüggő adata kivételével harmadik személy adatainak rögzítése, bármilyen harmadik személy elektronikus levelezési címének rögzítése az elektronikus levelezési cím mezőben úgy, hogy a harmadik személy bármilyen módon azonosítható vagy bármilyen módon azonosíthatóvá válhat,
 • különleges adat rögzítése úgy, hogy az érintett (akár maga a kommentelő is) bármilyen módon azonosíthatóvá válik vagy a jövőben azonosíthatóvá válhat,
 • nem Magyarországon élő, nem Magyarországon tartózkodó, illetve nem Magyarországon igénybe vett egészségügyi ellátással kapcsolatos személyes adat rögzítése úgy, hogy az érintett bármilyen módon azonosítható vagy a jövőben bármilyen módon azonosíthatóvá válhat
 • a gazdasági reklámtevékenység
 • ellenérték fejében szolgáltatás nyújtása
 • egyéb módon jogszabálysértő tartalom

3.3 Moderálással kapcsolatos nyilatkozat

A weboldal tulajdonosa a jogszabályokra, a fenti adatkezelési szabályzatra és a fenti alapelvekre tekintettel fenntartja magának a jogot, hogy kommenteket akár indoklás nélkül egyoldalú döntésével töröljön, vagy hogy kommentelőket (önkéntesen megadott böngészéssel kapcsolatos adatuk, becenevük és/vagy megadott elektronikus levelezési címük alapján) töröljön és/vagy kitiltson, illetve szükség esetén az önkéntesen megadott elektronikus levelezési címen megkísérelje megkeresni őket.

A kommentelők a weboldal kommentelésre használatával ezen moderációval kapcsolatos adatkezelésekhez (megkeresés és/vagy törlés) kifejezetten hozzájárulnak, a weboldal tulajdonosának egyoldalú döntését tudomásul veszik, ahogy azt is, hogy mindez alapját képezi bármiféle kommentekkel kapcsolatos adatkezelésnek.